Szkoła Podstawowa nr 12
w Koninie

Pedagog

 

Pedagog szkolny jest koordynatorem w środowisku szkolnym oraz łącznikiem między uczniami, rodzicami, nauczycielami i innymi instytucjami opiekuńczo – wychowawczymi.

Do zadań pedagoga szkolnego należy:
•   diagnozowanie sytuacji wychowawczych w zespole klasowym, w celu pomocy wychowawcy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów,
•   podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień, agresji i innych problemów dzieci i młodzieży,
•   prowadzenie zajęć edukacyjnych i profilaktyczno – wychowawczych w wybranych klasach,
•     pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci ;
•   wspieranie nauczycieli, rodziców w pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
•   udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb,
•   minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów,
•   udzielanie rodzicom porad ułatwiajacych rozwiązywanie trudnych sytuacji wychowawczych,
•   inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych
•   współpraca z instytucjami w zakresie wspólnego oddziaływania na uczniów i rodziców,
•   prowadzenie terapii pedagogicznej indywidualnej i grupowej,
•   działania na rzecz zorganizowania pomocy dla uczniów  o trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej

Pamiętać należy, że pedagog nie jest jednak „cudotwórcą” i wielu spraw nie rozwiąże bez współpracy ze strony innych  dyrekcji, nauczycieli,  i rodziców.